Logo Movie Park Germany Services GmbH

Reisvoorwaarden
Algemene handelsvoorwaarden (AGB) Movie Park Germany Services GmbH

Voor het verrichten van reisdiensten door Movie Park Germany Services GmbH gelden de volgende algemene handelsvoorwaarden. Deze regelen de rechtsbetrekking tussen de reiziger en de reisorganisator in het kader van de reisovereenkomst.

1. Sluiten van de reisovereenkomst

1.1 Bij het ontvangen van de reisaanmelding door de reisorganisator, gaat u een bindende reisovereenkomst aan met de reisorganisator, die overeenstemt met de reisaanbieding. De reisaanmelding kan uitsluitend online via de webportal Movie Park Holidays plaatsvinden. De aanmelder staat ook borg voor alle in de aanmelding genoemde medereizigers, indien hij/zij dit door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring ten opzichte van de reisorganisator op zich heeft genomen.

1.2 De reisovereenkomst komt tot stand door een aanvaardingsverklaring door de reisorganisator, die in geen bepaalde vorm behoeft te worden gedaan. Direct na het sluiten van de overeenkomst ontvangt u een schrifteljike reisbevestiging/factuur (in de vorm van een brief of pdf-bestand) op het door u vermelde postadres of e-mailadres.

1.3 Indien de inhoud van de reisbevestiging afwijkt van de inhoud van de aanmelding, dan is een nieuw aanbod van de reisorganisator beschikbaar, waaraan de reisorganisator voor de duur van 10 kalenderdagen is gebonden. De reisovereenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand, wanneer de reiziger binnen deze termijn uitdrukkelijk en verplichtend – bijvoorbeeld door het verrichten van een aanbetaling op de reissom of door aanvang van de reis – verklaart het aanbod te aanvaarden.

2. Betaling

2.1 Bij ontvangst van de reisbevestiging en afgifte van het zekerheidscertificaat is 20% van de reissom verschuldigd als aanbetaling, wanneer de boeking meer dan 4 weken voor het begin van de reis plaatsvindt. De kosten voor reisverzekeringen dienen in hun geheel te worden betaald, samen met de aanbetaling. De resterende betaling is 4 weken voor aanvang van de reis verschuldigd, indien een zekerheidscertificaat is verstrekt. Bij boekingen binnen 4 weken voor aanvang van de reis is de totale reissom direct verschuldigd bij ontvangst van de reisbevestiging en afgifte van het zekerheidscertificaat. Annuleringskosten ingevolge § 5.2 BGB (Duits burgerlijk wetboek) ofwel kosten ingevolge §§ 3.2 en 5.7 dienen onmiddelijk te worden betaald. Mocht u de verschuldigde betalingen niet conform de overeengekomen vervaldata voldoen, dan heeft de reisorganisator het recht na aanmaning en het stellen van een termijn de overeenkomst te ontbinden en ontbindingskosten aan u in rekening te brengen, overeenkomstig punt 5.2. en 5.3.

2.2 De koper kan de volgende betaalwijzen kiezen:
a) betaling met creditcard (Master of Visa met 3D Secure Code) en Maestro
b) overmaken via de aanbieder Sofortüberweisung.de
c) giropay
d) Paypal
e) IDEAL
Movie Park Services GmbH behoudt zich het recht voor, èèn of meerdere van de bovengenoemde
betaalmogelijkheden tijdelijk niet ter beschikking te stellen (28 januari 2015) of overige
betaalmogelijkheden toe te voegen. Bij betalingen vanuit het buitenland zijn alle bankkosten voor
rekening van de opdrachtgever.

2.3 De aan de reisorganisator verrichte betalingen zijn beschermd tegen insolventie ingevolge § 651 k BGB (Duits burgerlijk wetboek). Het zekerheidscertificaat wordt samen met de reisbevestiging/rekening toegezonden.

3. Verrichtingen en nevenafspraken

3.1 De omvang van de contractuele verrichtingen blijkt uit de prestatiebeschrijving die geldt op het moment van de reisaanmelding (bijv. advertentie, website van de organisatie op internet) en uit de hieraan refererende gegevens in de reisbevestiging van de reisorganisator. Prestatiebeschrijvingen in catalogi, advertenties of websites van dienstverleners, zoals hotels, en van overige derden zijn niet bindend voor de reisorganisator.

3.2 In het geval van leeftijdsafhankelijke kortingen op de reissom is de dag van aanvang van de reis doorslaggevend voor het aanhouden van de leeftijdsgrens. In geval van onjuiste leeftijdsvermelding heeft de reisorganisator het recht om daarop berustende verschillen ten opzichte van de correcte reissom, te vermeerderen met EUR 50,00 administratiekosten, na te vorderen. Het staat u vrij te bewijzen dat de administratiekosten niet zijn ontstaan of wezenlijk lager zijn.

3.3 Reisagenten of derden hebben niet het recht zelf nevenafspraken te maken resp. van de reisaanbesteding en -bevestiging afwijkende toezeggingen te doen in naam van de reisorganisator. Indien geen uitdrukkelijke bevestiging plaatsvindt op de reisbevestiging van de reisorganisator, dienen wensen op de boekingsaanmelding uitsluitend als een niet-bindende wens te worden beschouwd, ten aanzien waarvan geen garanties kunnen worden gegeven voor wat betreft de levering.

4. Reisdocumenten

Toezending van de reisdocumenten vindt gewoonlijk langs elektronische weg plaats, na ontvangst van de volledige reissom. Deze zijn als pdf-document gekoppeld aan een link en moeten worden gedownload. Mocht u Adobe Acrobat Reader nog niet hebben geïnstalleerd, dan kunt u het downloaden via een link in uw bevestiging. De reisdocumenten moeten worden afgedrukt. U ontvangt een hotelvoucher om in te checken in het door u gekozen hotel, elektronische toegangskaarten voor het park evenals vouchers voor eventueel
eboekte extra’s. Alleen op vertoon van deze reisdocumenten wordt u toegelaten tot het park resp. hebt u toegang tot het hotel.

5. Ontbinding door de reiziger, omboeking, plaatsvervanging, bewaargeving van reisbescheiden

5.1 De reiziger heeft het recht op elk gewenst moment voor aanvang van de reis de overeenkomst te ontbinden. De reiziger wordt aangeraden dit schriftelijk of via e-mail te doen, onder vermelding van het boekingsnummer. Beslissend voor de ontbinding en de datum van ontbinding is de ontvangst van de ontbindingsverklaring door de reisorganisator op het in de reisbevestiging vermelde adres of e-mailadres. Mocht de reis via een reisbureau zijn geboekt, dan kan de ontbinding ook aan het reisbureau kenbaar worden gemaakt.

5.2 Mocht u voor aanvang van de reis afzien van de reis of mocht u niet komen opdagen voor de reis (no-show), dan verliest de reisorganisator de aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan de reisorganisator, voor zover de ontbinding resp. no-show niet aan hem te verwijten is, en geen sprake is van een geval van force majeure, een gepaste schadevergoeding ingevolge § 651 i BGB eisen. De reisorganisator maakt gebruik van de mogelijkheid om de hem toekomende aanspraak op schadevergoeding als volgt, afhankelijk van de dag van ontvangst van de ontbindingsverklaring, in rekening te brengen (annuleringskosten):

• 20% van de totale reissom tot 22 dagen voor aankomst
• 30% van de totale reissom van 21 tot 8 dagen voor aankomst
• 80% van de totale reissom van 7 tot 3 dagen voor aankomst
• 95% van de totale reissom vanaf 2 dagen voor aankomstof in geval van no-show


Optie Annuleringsbescherming
Als de Annuleringsbescherming is geboekt, kan de boeking tot 2 dagen voor de oorspronkelijk geboekte aankomstdatum tot 15.00 uur kosteloos worden geannuleerd.
In dit geval zal de volledige reissom minus de kosten voor de annuleringsbescherming worden teruggestort op het betaalmiddel dat voor de betaling is gebruikt. Eventueel bij externe partners geboekte extra's (bijv. tickets voor ZOOM Erlebniswelt) vallen niet onder de annuleringsbescherming. De kosten voor de optie worden niet terugbetaald.

5.3 Het is aan de reiziger om te bewijzen dat de reisorganisator geen of wezenlijk minder schade heeft geleden dan de gevorderde totale schadevergoeding. Er vindt dan een berekening plaats van de schadeloosstelling in individuele gevallen.

5.4 We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, die in het kader van de verzekeringsvoorwaarden de annuleringskosten voor zijn rekening kan nemen.

5.5 Bij annulering van reeds ontvangen hotelvouchers, tickets of andere vouchers (bijvoorbeeld All inclusive vouchers) dienen deze onmiddellijk te worden geretourneerd aan de reisorganisator. Mocht deze teruggave niet onmiddellijk plaatsvinden, dan behoudt de reisorganisator zich het recht voor de hierdoor ontstane meerkosten aan de reiziger door te belasten.

5.6 Omboekingen in de zin van latere wijzigingen van geboekte reisdiensten, bijvoorbeeld met betrekking tot de reisdatum en accommodatie, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste dienst en kunnen tot 3 dagen voor aankomst kosteloos worden doorgevoerd. Als na een wijziging de pakketprijs lager uitvalt dan oorspronkelijk geboekt, wordt het verschil niet gerestitueerd. Als de pakketprijs na de wijziging hoger is, wordt het prijsverschil dienovereenkomstig aan de reiziger in rekening gebracht. De mogelijkheid om voor aanvang van de reis te annuleren en het recht op overdracht van het contract volgens § 651 e BGB blijven voor de reiziger onaangetast.

5.7 Tot aanvang van de reis kan de reiziger door middel van kennisgeving aan de reisorganisator verlangen, dat een derde in zijn rechten en plichten uit deze reisovereenkomst treedt. De reisorganisator kan bezwaar maken tegen deze plaatsvervanging door een derde, wanneer deze niet voldoet aan de bijzondere reisvoorwaarden, of wettelijke voorschriften of verordeningen van overheidswege zijn deelname in de weg staan. Indien de plaatsvervanger komt opdagen in plaats van een aangemelde reiziger, dan wordt per persoon EUR 10,- aan administratiekosten berekend. Het blijft de reiziger voorbehouden om te bewijzen dat er voor de reisorganisator geen of wezenlijk lagere kosten zijn ontstaan. Meerkosten die ontstaan door een wisseling van personen (bijv. het opnieuw uitgeven van reisbescheiden) worden aan de reiziger resp. diens plaatsvervanger doorberekend.

6. Ontbinding van de overeenkomst wegens buitengewone omstandigheden en opzegging door de reisorganisator

6.1 In het geval van force majeure geldt de wettelijke regeling van § 651 j BGB.

6.2 De reisorganisator kan de reisovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen, wanneer de reiziger ongeacht een officiële waarschuwing van de reisorganisator aanhoudend verstoring veroorzaakt of wanneer hij zich dusdanig in strijd met de overeenkomst gedraagt, dat onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Mocht de reisorganisator op deze manier de overeenkomst opzeggen, dan behoudt hij zijn aanspraak op de reissom, echter hij moet de waarde van bespaarde kosten in mindering brengen, evenals de voordelen, die hij verwerft uit een ander gebruik van de diensten waarop geen aanspraak wordt gemaakt, inclusief de door de dienstverleners aan hem gecrediteerde bedragen.

7. Prijswijzigingen en wijzigingen in de verrichtingen, beperkte verrichtingen en verrichtingen waarop geen aanspraak is gemaakt

7.1 De reisorganisator behoudt zich het recht voor de overeengekomen reissom achteraf te verhogen, om daarmee een persoonsgerichte verhoging van de vervoerkosten of van de heffingen voor bepaalde verrichtingen (zoals havengelden of luchthavenbelasting) te verrekenen. Dit geldt alleen indien de vertrekdatum meer dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst ligt. De prijsverhoging wordt in het geval van een persoonsgerichte verhoging vastgesteld op grond van het verschil van het bedrag dat geldig was op het moment van het wijzigingsbericht en het bedrag dat gold toen de overeenkomst werd gesloten. Mocht een prijswijziging plaatsvinden, dan zal de reisorganisator de reiziger hierover onmiddellijk in kennis stellen. Een prijswijziging is slechts toegestaan tot de 21e dag voor aanvang van de reis. Bij een prijswijziging van meer dan 5% van de reissom heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst zonder kosten te ontbinden of deelname aan een minimaal gelijkwaardige andere reis te eisen, voor zover de reisorganisator in staat is uit zijn aanbod een dergelijke reis aan te bieden zonder meerkosten voor de reiziger. De reiziger dient deze rechten onmiddellijk na de verklaring door de reisorganisator te doen gelden jegens hem. Het verdient aanbeveling om dit schriftelijk te doen.

7.2 De reisorganisator heeft het recht individuele reisdiensten te wijzigen, indien dit na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk mocht zijn, niet te kwader trouw door de reisorganisator is teweeggebracht, en de wijzigingen en afwijkingen niet aanmerkelijk zijn resp. de totale aard van de reis niet beïnvloeden.

7.3 In het voor- en naseizoen kunnen enkele hotelfaciliteiten en buitenzwembaden nog niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

7.4 Indien de reiziger van bepaalde diensten geen gebruik maakt, laat dit de aanspraak van de reisorganisator op de reissom in principe onverlet. De reisorganisator zal zich echter inspannen om bespaarde kosten van dienstverleners vergoed te krijgen en deze vervolgens doorgeven aan de reiziger. Deze verplichting vervalt wanneer het om volledig onbeduidende diensten gaat, of wanneer vergoeding in strijd is met wettelijke bepalingen of voorschriften van overheidswege.

8. Coöperatieverplichting van de reiziger

8.1 De reiziger is verplicht de informatie en gegevens in de reisbevestiging – in het bijzonder de juistheid van persoonsgegevens, de reisperiode en boekinggegevens (kamertype , aantal personen, arrangement) – onmiddellijk na elektronische ontvangst te controleren en eventuele afwijkingen ten opzichte van de reisboeking of onjuistheden per omgaande aan de reisorganisator te melden.

8.2 De reiziger dient de elektronische reisdocumenten die hij na volledige betaling ontvangt te controleren op hun volledigheid en overeenstemming met de reisbevestiging. Mochten de reisbescheiden, zoals toegangstickets of hotelvouchers, uiterlijk 1 week voor vertrek tegen verwachting niet of slechts onvolledig beschikbaar zijn voor de reiziger, of mochten de reisbescheiden afwijken van de reisbevestiging, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de reisorganisator.

8.3 De reiziger zorgt ervoor dat hij via de door hem bij boeking aangegeven contactgegevens – in het bijzonder op het aangegeven telefoonnummer en e-mailadres de laatste 3 dagen voor aanvang van de reis – regelmatig bereikbaar is.

8.4 De reiziger en alle reisdeelnemers zijn verplicht tijdens hun bezoek aan het Movie Park Germany de parkvoorschriften (Algemene handelsvoorwaarden voor bezoekers van het Movie Park Germany) en de algemene handelsvoorwaarden van verdere dienstverleners (bijv. in het kader van de overnachting de huisregels van het geboekte hotel) in acht te nemen. Een exemplaar van de parkvoorschriften is verkrijgbaar resp. in te zien bij de kassa van Movie Park Germany; de algemene handelsvoorwaarden van de dienstverleners zijn verkrijgbaar resp. in te zien bij de receptie resp. kassa van de betreffende dienstverlener.

9. Reisverzekeringen

Bij het afsluiten van een reisverzekering door tussenkomst van de reisorganisator komt de contractuele verzekeringsrelatie uitsluitend tot stand tussen de reiziger en de verzekeringsmaatschappij, met inachtneming van de desbetreffende verzekeringsvoorwaarden. De verzekeringsdekking komt daarbij op zijn vroegst tot stand bij volledige betaling van de verzekeringspremie, die samen met de aanbetaling op de reissom verschuldigd is. Het is de exclusieve plicht van de reiziger zich te houden aan de verplichtingen die uit de verzekeringsovereenkomst ontstaan en de rechten op grond hiervan te doen gelden tegenover de verzekering.

10. Garantie, klachten en ontbinding, schadebeperking

10.1 Mocht een reisdienst niet of niet volgens de overeenkomst worden verleend, dan kan de reiziger herstel verlangen. Daartoe is hij verplicht de gebreken aan te tonen aan de in de reisbescheiden genoemde contactpersoon en herstel te verlangen. Indien door eigen schuld verzuimd wordt een klacht in te dienen bij de genoemde contactpersoon, dan kan dit tot gevolg hebben dat voor dit gebrek geen claim (vordering tot vermindering van de prijs, schadevergoeding) tegen de reisorganisator kan worden ingediend.

10.2 De reisorganisator kan ook in die zin herstel bieden, dat hij een vervangende dienst met dezelfde of een hogere waarde verleent. Hij kan herstel weigeren, wanneer dit buitenproportionele kosten met zich meebrengt.

10.3 Ontbinding van de reisovereenkomst ingevolge § 651 e BGB door de reiziger is pas toegestaan, wanneer de reisorganisator de door de reiziger bepaalde termijn heeft laten verstrijken, zonder hiervoor een herstel te bieden. Het vaststellen van een termijn is niet vereist, wanneer herstel onmogelijk is of door de reisorganisator wordt geweigerd of wanneer onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vanwege een bijzonder belang van de reiziger gerechtvaardigd is. Bij eventueel optredende verstoringen van de
errichtingen is de reiziger verplicht, in het kader van de wettelijke bepalingen, alles te doen om bij te dragen aan het opheffen van de verstoring en eventueel ontstane schade te beperken.

10.4 De desbetreffende dienstverlener is niet bevoegd om aanspraken van welke aard dan ook te erkennen.

11. Beperking van aansprakelijkheid, indienen van claims, verjaring, uitsluiting van overdraagbaarheid

11.1 De contractuele aansprakelijkheid van de reisorganisator op grond van de reisovereenkomst, voor schade die geen letselschade is, is beperkt tot driemaal de reissom, (a) indien de schade van de reiziger noch opzettelijk, noch door grove nalatigheid is veroorzaakt, of (b) indien de reisorganisator voor schade die is ontstaan voor de reiziger alleen verantwoordelijk is op grond van de schuld van een dienstverlener.

11.2 Voor alle rechtsvorderingen tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad, die niet op opzet of grove nalatigheid berusten, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator per reiziger en reis in geval van materiële schade beperkt tot de hoogte van driemaal de reissom.

11.3 We raden aan, dergelijke risico’s te dekken door middel van een reisongevallen- en -bagageverzekering.

11.4 Ongeacht de onmiddellijke klacht moet het indienen van contractuele vorderingen tot vermindering van de prijs en schadevergoeding bij de reisorganisator in samenhang met de door reisorganisator verleende reisdiensten binnen een maand na het contractueel voorziene einde van de reis plaatsvinden. Na afloop van die termijn kan de reiziger deze vorderingen alleen doen gelden, wanneer hij zonder eigen schuld verhinderd was de termijn in acht te nemen. Tijdige indiening bij de reisagent, dienstverlener of andere derden is niet toereikend. Aanbevolen wordt om een en ander schriftelijk vast te leggen. Prijsverminderingen en schadevergoedingen dienen voor een vlotte verwerking schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

11.5 De wettelijke verjaringstermijn voor claims van de reiziger op grond van de reisovereenkomst ingevolge § 651c tot en met 651f BGB is verkort tot 1 jaar. Dit geldt niet voor claims van de reiziger op grond van de reisovereenkomst ingevolge § 651c tot en met 651f BGB (a) in verband met overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, indien de claims berusten op nalatige of opzettelijke plichtsverzaking door de reisorganisator of een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de reisorganisator resp. (b) voor vergoedingen van overige schade, die berust op opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking door de reisorganisator of opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de reisorganisator. In deze gevallen bedraagt de verjaringstermijn 2 jaar. Claims op grond van onrechtmatige daad verjaren volgens de wettelijke bepalingen.

11.6 De verjaringstermijn begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst zou moeten eindigen. Indien sprake is van nog hangende onderhandelingen tussen de reiziger en de reisorganisator over de claim of de in de claim gemotiveerde omstandigheden, dan wordt de verjaring geschorst, tot de reiziger of de reisorganisator voortzetting van de onderhandelingen weigert. De verjaring begint op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de schorsing.

11.7 Overdracht van garantie- of schadeclaims of rechtsvordering van aanspraken van andere reizigers of reisdeelnemers is uitgesloten, tenzij de rechtverkrijgende door middel van een afzonderlijke handtekening bij de boeking heeft verklaard ook borg te staan voor de contractuele verplichtingen van de personen die hun rechten aan hem hebben overgedragen.

12. Algemene bepalingen

12.1 De reiziger heeft vanwege het afsluiten van een reisovereenkomsten op afstand, volgens § 312 artikel 2 nr. 4 a, 312g artikel 2 nr. 9 BGB geen terugtrekkingsrecht.

12.2 De persoonsgegevens die aan de reisorganisator beschikbaar zijn gesteld in verband met de uitvoering van de overeenkomst, worden volgens de in Duitsland geldende bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

12.3 Nietigheid van individuele bepalingen van de reisovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de reisovereenkomst in zijn geheel nietig wordt. Hetzelfde geldt voor de beschikbare reisbepalingen.

12.4 Overeengekomen wordt dat het Duitse recht van toepassing is op de gehele rechtsbetrekking tussen de reiziger en de reisorganisator. Indien bij klachten van de reiziger tegen de reisorganisator in het buitenland voor wat betreft de aansprakelijkheid van de reisorganisator vanwege de aard van de zaak niet het Duitse recht wordt toegepast, is met betrekking tot de rechtsgevolgen, in het bijzonder met betrekking tot de aard, omvang en hoogte van claims van de reiziger, uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

12.5 De reiziger kan de reisorganisator uitsluitend aanklagen in diens vestigingsplaats. Voor klachten van de reisorganisator tegen reizigers resp. contractanten bij de reisovereenkomst, die zakenlieden, rechtspersonen volgens het publiek of privaat recht, of natuurlijke personen zijn die hun domicilie of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie het domicilie of de gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het indienen van de klacht niet bekend is, wordt overeenkomen dat de rechtbank waaronder de vestigingsplaats van de reisorganisator ressorteert, de bevoegde rechtbank is.

12.6 De voorgaande bepalingen met betrekking tot de rechtskeuze en de bevoegde rechtbank gelden niet:
a. wanneer en indien uit contractueel niet wijzigbare bepalingen in internationale verdragen die op de reisovereenkomst tussen de reiziger en de reisorganisator van toepassing zijn iets anders blijkt ten gunste van de reiziger, of
b. wanneer en indien op de reisovereenkomst toepasbare, niet wijzigbare bepalingen in de lidstaat van de EU, waarvan de reiziger ingezetene is, gunstiger zijn voor de reiziger dan de regelingen in deze reisbepalingen of de toepasselijke Duitse voorschriften.

Reisorganisator:

Movie Park Germany Services GmbH

Warner-Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen

Handelsregister HRB-4919; Kantongerecht Gelsenkirchen

Tel: + 49 (0) 2045 899 899

Fax: + 49 (0) 2045 899 706

E-Mail: info@movieparkholidays.de

Directie: Thorsten Backhaus, Yaelle Sophie Biriotti ep Boquet, John Thomas Reilly,Bradley Phillip Loxley

Procuratiehouders: Manuel Proßotowicz, Tim Gabor Stark

BTW-identificatienr.: DE275060892

Versie: 23-04-2024